centre-equestre-prevote.fr

Zakon o zemljišnim knjigama narodne novine 91/96

 

 

ZABILJEŽBE PREMA NOVOM ZAKONU O ZEMLJIŠNIM … o izmjenama i dopunama zakona o zemljiŠnim knjigama Članak 1. U Zakonu o zemljišnim knjigamaNarodne novine«, br.91/96., 68/98., 137/99., 114/01. i 100/04.) u članku 89. stavak 3. mijenja se i glasi:

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. NN 91/1996 (28.10.1996.), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Z A K O N ali zabilježe li se ograničenja prava na razvrgnuće u zemljišnim knjigama - vezat će svakoga.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Zakoni zakon o zemljišnim knjigama narodne novine 91/96 U Zakonu o zemljišnim knjigamaNarodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 73/00. i 114/01.) u članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi: »Postupak vodi i poslove obavlja voditelj zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni službenik kojega za to odredi predsjednik su­da, pod nadzorom suca.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama zakon o zemljišnim knjigama narodne novine 91/96 ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. Urednički pročišćeni tekst, www.propisi.hr «Narodne novine», broj 91/96, 68/98 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99 - Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - OUSRH, 55/13, 60/13 . Dio prvi

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine zakon o zemljišnim knjigama narodne novine 91/96 Narodne novine“, broj 112/17. Na postupke u zemljišnim knjigama koji su započeti prije 6. srpnja 2019., kao i na pojedinačne ispravne postupke za koje nisu donesene odluke o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka do 6. srpnja 2019. primjenjuje se Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj: 91/96 , 68/98 , 137/99 , 114/01

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama zakon o zemljišnim knjigama narodne novine 91/96 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigamaNarodne novine«, br. 55/13.) koja prestaje važiti stupanjem na snagu Uredbe o tarifi sudskih pristojbi. Članak 243. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - AGENTI.HR zakon o zemljiŠnim knjigama (narodne novine, br.91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04. i 107/07.) redakcijski pročišćeni tekst pravilnik o unutarnjem ustroju, voĐenju zemljiŠnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljiŠnoknjiŽnim odjelima sudova (zemljiŠnoknjiŽni poslovnik)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Narodne novine“, broj 112/17. Na postupke u zemljišnim knjigama koji su započeti prije 6. srpnja 2019., kao i na pojedinačne ispravne postupke za koje nisu donesene odluke o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka do 6. srpnja 2019. primjenjuje se Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj: 91/96 , 68/98 , 137/99 , 114/01

Zakon o zemljišnim knjigama - pravosudje.gov.hr Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07,152/08, 126/10, 55/13 i 60/13) Zakon o parničnom postupku ( NN 53/91, 91/92, 58/93 , 112/99 , 88/01 , 117/03 , 88/05 , 02/07 , 84/08 , 96/08 , 123/08 , 57/11 , 148/11 , 25/13 , 89/14 , 70/19 )