centre-equestre-prevote.fr

Zakon o zemljišnim knjigama nn 91 96

 

 

Zakon o zemljišnim knjigama - NN Tražilica

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.). Članak 35. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 022-03/17-01/98

Zakon o zemljišnim knjigama 2017-2019 - Zakon.hr

21. Zakon o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 112/99, 35/05) i to: osnovna načela čl. 1-15, sudionici obvezno pravnih odnosa čl. 16-19, nastanak obveze čl. 20, vrste obveza čl. 21-64, učinci obveza čl. 65-79, promjene u obvezno pravnim odnosima čl. 80-159, prestanak obveza čl. 160-246, ugovorni obvezni odnosi – opće odredbe čl. 247-375, ugovor o kupoprodaji

Zakon o zemljišnim knjigama - Zakon.hr

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. Urednički pročišćeni tekst, www.propisi.hr «Narodne novine», broj 91/96, 68/98 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99 - Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - OUSRH, 55/13, 60/13 . Dio prvi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

zakon o zemljišnim knjigama nn 91 96 Zakon o zemljišnim knjigama; Zakon o najmu stanova. pročišćeni tekst zakona. NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20. na snazi od 26.09.2020. (»Narodne novine«, br. 91/96., 48/98. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 66/98. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 22/06.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona

Zakon o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama

zakon o zemljišnim knjigama nn 91 96 ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA PRATEĆI PROPISI • PRAVNA PRAVILA SUDSKA PRAKSA • NAPOMENE PRILOZI • KAZALA Tre će, izmijenjeno i dopunjeno izdanje Zagreb, 2009.

Propisi.hr

NN 91/96 NN 137/99 NN 114/01 NN 100/04 NN 107/07 NN 152/08 Zadnja provjera / last check: 5.11.2009. Z A K O N O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA LAND REGISTRATION ACT (NESLUŽBENI PRO ČIŠĆENI TEKST) Dio prvi OP ĆE ODREDBE Članak 1. O pravnom stanju nekretnina na podru čju Republike Hrvatske, mjerodavnom za pravni

Zakon o najmu stanova - Zakon.hr

zakon o zemljišnim knjigama nn 91 96 Zakon o zemljišnim knjigama (1996)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

zakon o zemljišnim knjigama nn 91 96 Zakon o zemljišnim knjigama 2009-2013; Zakon o zemljišnim knjigama 2013-2017; NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17. Novi zakon iz NN 63/19 pogledajte ovdje.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - NN Tražilica

Novi Zakon o zemljišnim knjigama iz 2019. godine donio je određene novine u institutu zabilježbi, posebice kod određivanja zabilježbe izvanrednog pravnog lijeka. U radu se govori o pretpostavkama za određivanje zabilježbi prema 2 Zakon o zemljišnim knjigama, Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04.,

Zakon o zemljišnim knjigama - pravosudje.gov.hr

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. Članak 1. U Zakonu o zem­ljišnim k­njigama (»Narodne novine«, br. 91/96. i 137/99.) u članku 215. stavku 1. podstavku 3. riječi: »Državni pravobranite­lj Republike Hrvatske« zamje­njuju se riječima: …