centre-equestre-prevote.fr

Zakon o vlasništvu i drugim stvarim pravima

 

 

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima
ZAKON . O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA . Članak 1. U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01. i 79/06.), u članku 82. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »postojeću antenu« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati odredbe propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji su se primjenjivali na teritoriji Distrikta. Član 211. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljavljivanja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine".

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - …
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA PRATEĆI PROPISI • PRAVNA PRAVILA SUDSKA PRAKSA • NAPOMENE PRILOZI • KAZALA Tre će, izmijenjeno i dopunjeno izdanje Zagreb, 2009.

ZAKON O VLASNITVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA … zakon o vlasništvu i drugim stvarim pravima
Dio prvi OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA Vlasništvo i druga stvarna prava Članak 1. (1) Svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva, a i drugih stvarnih prava: prava služnosti, prava iz stvarnoga tereta, prava građenja i založnoga prava na svemu što može biti objektom tih prava, ako zakonom nije drukčije određeno. (2) Samo je jedna vrsta prava

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Zakon.hr
Zakon o vlasni atvu i drugim stvarnim pravima Zbirni podatci Narodne novine 91-1596/1996, 68-817/1998, 137-2122/1999, 22-402/2000, 73-1578/2000, 114-1883/2001, 79-1917/2006, 141-3195/2006, 146-4021/2008, 38-837/2009, 153-3751/2009, 90-2540/2010, 143-3034/2012, 152-2857/2014 Vrijedi/Primjena: od 30.12.2014 Vrijedi na dan: 21.01.2015

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima | Obrtnička zakon o vlasništvu i drugim stvarim pravima
ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr., 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019)

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM … zakon o vlasništvu i drugim stvarim pravima
Zakon o vlasni atvu i drugim stvarnim pravima Zbirni podatci Narodne novine 91-1596/1996, 68-817/1998, 137-2122/1999, 22-402/2000, 73-1578/2000, 114-1883/2001, 79-1917/2006, 141-3195/2006, 146-4021/2008, 38-837/2009, 153-3751/2009, 90-2540/2010, 143-3034/2012, 152-2857/2014 Vrijedi/Primjena: od 30.12.2014 Vrijedi na dan: 21.01.2015

I VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI ZAKON O …
glava 2. posebne odredbe o zemljiŠnoknjiŽnom postupku .. 163 dio peti osnivanje, obnavljanje, dopunjavanje i preoblikovanje zemljiŠne

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Hrvatsko zakon o vlasništvu i drugim stvarim pravima
Rezultati pretraživanja, "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata. Prikaz rezultata po stranici 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima . NN 91/1996, (1596), zakon, 28.10.1996. 2. Zakon o izmjenama

I VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI ZAKON O VLASNIŠTVU I …
Rezultati pretraživanja, "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata. Prikaz rezultata po stranici 1. Ispravak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst) NN 94/2017, (2194), zakon, 20.9.2017. 2. Zakon o

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA … zakon o vlasništvu i drugim stvarim pravima
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,objavljen u Narodnim novinama broj 91 od 28.Listopada 1996,stupa na snagu 1. siječnja 1997. godine, aprimjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine IZVOD IZ ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (objavljen 28.10.1996. god. u N.N. broj 91) Pravo na upravljanje Članak 39. 1.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Hrvatsko zakon o vlasništvu i drugim stvarim pravima
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine. Klasa: 011-01/06-01/102 Urbroj: 71-05-03/1-06-2 Zagreb, 19. prosinca 2006. Predsjednik