centre-equestre-prevote.fr

Zakon o vlasništvu bih

 

 

ZAKON O VLASNITVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRKO …
zakon o vlasništvu bih
ZAKON. O DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMA (SLUŽBENE NOVINE FBIH 29/03) Član 1. U Zakonu o vlasničko-pravnim odnosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98), u članu 71. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Za prijenos hipoteke nije potreban pristanak hipotekarnog dužnika". Dosadašnji stav 2. postaje stav 3

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - BiH
Postupci koji su pokrenuti po zahtjevu za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi građenja, prije stupanja na snagu ovog zakona, biće okončani u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu (“Službeni list SR BiH,” broj: 34/86 i 1/90, i 29/90 i Službeni list RBIH broj: 3/93 i 13/94), ukoliko je

Zakoni i drugi propisi BiH iz oblasti intelektualnog
Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH (Službeni glasnik BiH, broj 3/02) Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.

ZAKON O VLASNICKO - PRAVNIM ODNOSIMA | ADVOKAT …
zakon o vlasništvu bih
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa OSCE misijom u BiH, organizuje dvodnevnu obuku na temu „Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom kao lex specialis u odnosu na Zakon o stvarnim pravima FBiH“, u Bihaću, 25. i 26. aprila 2019. godine, na zahtjev Grada Bihaća.

Zakon o prebivalistu i boravistu Bosne i Hercegovine
zakon o vlasništvu bih
O VLASNIŠTVU. Član 17. Sadržaj prava vlasništva (1) Vlasništvo je stvarno pravo, koje vlasniku daje ovlaštenje da slobodno i po svojoj volji stvar posjeduje, koristi i da s njome raspolaže, a svakoga od toga prava isključi u granicama određenim zakonom. (2) Svako je dužan da se uzdržava od povrede prava vlasništva druge osobe. Član 18

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac | BiH
Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji FBiH Zakon o donacijama preduzeca u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u FBiH by matrix - Sun Apr 14, 2019 3:13 pm. Zakon o vinu Federacije BiH by matrix - …

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima BD BiH
zakon o vlasništvu bih
Solventnost mora potvrditi nezavisni revizor ili revizor ovlašten prema Zakonu o reviziji budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/99). Revizori izdaju potvrdu o solventnosti u ovu svrhu uz izjavu da li je predložena donacija, u datoj fiskalnoj godini, predviđena u godišnjim izdvajanjima iz člana

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Paragraf Lex BA
ZAKON O STVARNIM PRAVIMA REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka Ustavnog Suda i 107/2019) PRVI DIO I - OSNOVNE ODREDBE Svojina i druga stvarna prava Član 1

Zakon o ondustrijskom dizajnu BiH - Prnjavorac | BiH
zakon o vlasništvu bih
ZAKON O INDUSTRIJSKOM VLASNIŠTVU U BOSNI I HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“ 3/02) GLAVA I - OSNOVNE ODREDBE I NAČELA Član 1. Sadržina zakona Ovim zakonom uređuje se sticanje, sadržaj i zaštita slijedećih prava industrijskog vlasništva: patenata, robnih i uslužnih žigova, industrijskog dizajna i geografske oznake. Član 2.

Pretvorba drustvenog vlasnistva - BiH Pravo
zakon o vlasništvu bih
ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FBiH «Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 (28.8.2013.) i Zakon o izmjenama Zakona o stvarnim pravima FBiH «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 (18.12.2013.) O VLASNIŠTVU Član 17. Sadržaj prava vlasništva

ZAKONI Bosne i Hercegovine | Advokatska kancelarija Prnjavorac
Distrikta Bosne i Hercegovine na 23-oj sjednici odranoj 06. i 11. jula 2001. godine usvaja ZAKON O VLASNITVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I. OPTE ODREDBE lan 1 (1) Ovim zakonom se ureuje sticanje, sadraj, zatita i prestanak stvarnih prava, posjed i prava stranih lica na teritoriji Brko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:

ZAKON O VLASNITVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRKO …
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

Zakon o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod
ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU DRŽAVLjANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 32/2001, 56/2008 i 58/2015) Poglavlje I - OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se uređuje prebivalište i boravište državljana Bosne i Hercegovine (u daljem