centre-equestre-prevote.fr

Zakon o parničnom postupku republike srpske

 

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 - odluka US, 45/2009 - odluka US, 49/2009 i 61/2013) Integralni tekst Dio prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNI PRINCIPI Član 1

ZAKON - University of Belgrade

zakon o parničnom postupku republike srpske
ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2002, 87/2007 - ispr., 50/2010 i 66/2018) Na pitanja u vezi sa punomoći koja nisu uređena odredbama ovog zakona shodno se primenjuju odredbe zakona o parničnom postupku. Član 50. u skladu sa Zakonom o vještacima Republike Srpske. Stranka će se izjasniti o predloženom

Zakon o poreznom postupku Republike Srpske - Akta.ba

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU RS-INTEGRALNI TEKST-^1 Dio prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNI PRINCIPI C lan 1. Ovim zakonom odreduju se pravila postupka na osnovu kojih osnovni sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud Republike Srpske raspravljaju i odlucuju u gradanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugacije odredeno.

Zakon o parničnom postupku RS | Advokat Vila Sarajevo BiH

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/2002, 87/2007 - ispr., 50/2010 i 66/2018) INTEGRALNI TEKST PRVI DiO OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNA NAČELA Važenje zakona Član 1 Po ovom zakonu dužni su da postupaju republički organi uprave, kad u upravnim stvarima,

Zakon o parničnom postupku Republike Srpske – Advokatska

zakon o parničnom postupku republike srpske
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje primjena preuzetog Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni list SRBiH", broj 10/89) i prestaje da važi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/05). Član 242

Zakon o izvrsnom postupku Republike Srpske

zakon o parničnom postupku republike srpske
1 Integralni tekst sadrži tekst Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03), koji je stupio na snagu 1.8.2003. godine i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene glasnik Republike Srpske“, broj 85/03, 74/05, 63/07).

Zakon o parničnom postupku - ZPP FBiH - Paragraf Lex BA

zakon o parničnom postupku republike srpske
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH Prečišćen tekst Prečišćeni tekst sadrži: tekst Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 05.11.2003. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 73/05, 19/06) i Zakon o izmjenama i

Zakoni Republike Srpske - Paragraf Lex

zakon o parničnom postupku republike srpske
Član 1. U Zakonu o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07) u članu 1. poslije riječi: „okružni sudovi“ riječ: „i“ zamjenjuje se zapetom i dodaju riječi: „okružni privredni sudovi, Viši privredni sud i“.

MODUL 2 GRAĐANSKA OBLAST GLAVNA RASPRAVA I …

zakon o parničnom postupku republike srpske
NAPOMENA: Prema čl.117 iz Izmjena 70/19, dio izmjena se odnosi i na postupke u tijeku pa tu verziju Zakona o parničnom postupku pogledajte ovdje, a Zakon o parničnom postupku bez izmjena iz NN 70/19 sa sudskom praksom pogledajte ovdje.. ZAKON.HR O PARNIČNOM POSTUPKU . Dio prvi OPĆE ODREDBE Glava prva OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (NN 117/03). Ovim se Zakonom uređuju …

Zakon o parničnom postupku - Zakon.hr

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon, 48/2015, 51/2017, 75/2017 - odluka US, 62/2018 - odluka US, 34/2019, 42/2019 - ispr. i 76/2020)

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske

(2) U vanparničnom postupku shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07), ako zakonom nije drugačije određeno. Član 3

Zakon O Parničnom Postupku Republike Srpske

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020)

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU | Crne Gore | Paragraf

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/2009 i 91/2016) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom utvrđuju se pravila vanparničnog postupka po kojima sudovi ili drugi organi postupaju i odlu čuju o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima koji